Kyjovsko

Přírodní památka Bohuslavické stráně

Výměra: 3,5 ha. Jedná se o dvě oddělené lokality. Větší se nachází na kopci Hrad, kde se nachází skromné pozůstatky středověkého opevnění. Přístup: od kostela vzhůru na nezalesněnou vyvýšeninu. Druhá, menší lokalita je na protější straně údolí, na okraji vesnice na stráni zvané Chrástka. Přístup: po zelené značce směr Čeložnice.

Rostliny a živočichové Bohuslavické stráně

Teplomilnou travobylinnou vegetaci Bohuslavických strání tvoří: sveřep vzpřímený, kostřava žlábkatá, smělek štíhlý, bojínek tuhý, kavyl vláskovitý, ostřice nízká, hvězdnice chlumní, hvězdnice zlatovlásek, kozinec vičencovitý, zvonek boloňský, silenka ušnice, mochna písečná a vratička měsíční. Živočišstvo zastupují významné druhy teplomilného hmyzu jako např. kudlanka nábožná, cikáda chlumní, otakárek ovocný, modrásek vikvicový. Bylo zde zjištěno 8 druhů čmeláků, 3 druhy pačmeláků, 6 druhů vos a 26 druhů mravenců. Z méně častých druhů obratlovců zde byli zaznamenáni: užovka hladká, bramboříček černohlavý, pěnice vlašská a ťuhýk obecný.

Další obsah