Kyjovsko

Přírodní památka Vojenské cvičiště

Výměra: 36,8 ha. Jedna z mála otevřených jihomoravských písčin s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů.

Výměra: 36,8 ha. Jedna z mála otevřených jihomoravských písčin s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů.

Rostliny a živočichové Vojenské cvičiště

Hlavní vegetaci tvoří travní porosty s paličkovcem šedým, kostřavou ovčí a pochvatou. Řídká vegetace umožňuje bohatý výskyt suchomilných mechorostů a lišejníků. Dalšími typickými rostlinami, které zde rostou jsou: ostřice stepní, křivatec nizoučký, kolenec jarní, rozrazil ladní, hvozdíček prorostlý, mateřídouška úzkolistá, smil písečný a vzácná užanka uherská. Ve srovnání s NPP Váté písky je zde značný podíl druhů narušených písečných stanovišť, např. zde roste: merlík hroznový, slanobýl ruský,jitrocel písečný, rmen rusínský, bělolist rolní a nejmenší.

Byla zde zjištěna řada vzácných druhů střevlíkovitých brouků, bohatá je fauna blanokřídlých, zejména kutilek, žahalek a včel. Z ostatních druhů je významná kudlanka nábožná a pakudlanka jižní. Bylo zjištěno několik desítek druhů pavouků, pavouk Titanoeca psammophila je dokonce novým druhem pro Českou republiku. K zajímavým ptákům patří skřivan lesní, dudek chocholatý, bramboříček černohlavý a nepravidelně hnízdící lelek lesní. Z plazů je zde možné zastihnout ještěrku zelenou a užovku hladkou.

Další obsah