Kyjovsko

Socha sv. Jana Nepomuckého

 
Mapa
 

Socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1814 je rustikálního charakteru.