Kyjovsko

Chřiby a podhůří

Kyjovská část Chřibů navzdory své nevelké rozloze přímo překypuje přírodními hodnotami, není tedy divu, že celé Chřiby včetně jejich kyjovské části jsou navržené na velmi rozsáhlou evropsky významnou lokalitu soustavy Natura 2000.

Moravanské louky (Moravany)– v celých Chřibech zcela ojedinělá lokalitá lesních luk přímo na hřebeni, které si svou druhovou pestrostí v ničem nezadá se slavnými bělokarpatskými loukami. Právem bylo toto území vyhlášeno za přírodní rezervaci.

Vrch Bradlo (Vřesovice)– na různorodosti jeho rostlinstva se podílí i pestré geologické složení – v těsném sousedství vápenců se tu vyskytují kyselé pískovce. V jižní části Bradla se vyskytuje i zajímavá květena, např. kosatec různobarvý nebo okrotice dlouholistá.

Bohuslavické stráně (Bohuslavice)– přírodní památka chránící travinobylinná společenstva suchých strání. Jedná se o dvě oddělené lokality. Větší se nachází na kopci Hrad, kde se nachází skromné pozůstatky středověkého opevnění. Přístup:od kostela vzhůru na nezalesněnou vyvýšeninu.

Druhá, menší lokalita je na protější straně údolí, na okraji vesnice na stráni zvané Chrástka. Přístup: po zelené značce směr Čeložnice.

Podhůří Chřibů

Oblast podhůří Chřibů, v níž by se vedle dubohabřin objevovaly už i teplomilné doubravy, je téměř zcela odlesněna a přeměněna na pole, sady a vinice. Celkově je však podhůří Chřibů oblastí, kde na řadě míst je zemědělská činnost v relativní rovnováze s okolní přírodou.

Hošťálka (Skalka)– tato malá přírodní památka severně od Ježova chrání výskyt koniklece velkokvětého.

Ježovský lom (Ježov)– pískovcový lom asi 1 km sv. od Ježova. Významný geologický odkryv luhačovických vrstev zlínského souvrství. Přes svou malou rozlohu je lokalita i důležitým útočištěm teplomilné flóry a fauny.

Další obsah