Kyjovsko

Střed a jihozápad

Původní doubravy ve středních a jihozápadních nízkých pahorcích Kyjovska byly již před více než tisícem let prakticky zcela vykáceny a přeměněny na pole, sady a vinohrady. Nejvýznamnějším pozůstatkem teplomilných doubrav je Hovoranský hájek (Hovorany), který kromě několika zajímavých druhů rostlin hostí především významnou populaci roháče obecného. Poblíž najdeme i Hovoranské louky – prudké travnaté svahy nad bezvodým údolíčkem,jedna nejvýznamnějších lokalit stepních luk na Moravě. Spadají do ptačí oblasti, která má za cíl ochránit jedno z posledních hnízdišť strnada zahradního u nás.

Bývalá pastvina, dnes nevyužitá stepní lada Na Adamcích u Želetic, je chráněna jako národní přírodní rezervace. Roste zde například hlaváček jarní, kosatec nízký nebo třemdava bílá. Přírodovědným významem si nijak nezadá s legendární Pouzdřanskou stepí.

Malá přírodní rezervace Sovince mezi Nenkovicemi a Želeticemi hostí teplomilná společenstva rostlin a živočichů. Přestože se i v této části Kyjovska zachovalo několik přírodovědně cenných míst, jako celek potřebuje právě tato oblast nejvíce napomoci k obnovení své ztracené ekologické stability. Za pozitivní příklady citlivého přístupu mohou posloužit nově vysazený biokoridor Vracov-Vlkoš nebo soustava revitalizačních rybníčků u Stavěšic.

Další obsah