Kyjovsko

Ždánický les a Věteřovská vrchovina

Pro Ždánický les (roku 1996 vyhlášený přírodním parkem) a Věteřovskou vrchovinu jsou charakteristické hluboké listnaté lesy. Převládají zde karpatské dubohabřiny, v nejvyšších partiích i bučiny. Na odlesněných svazích jižních úpatí se místy dodnes udržela cenná travinobylinná společenstva se vstavačem vojenským a dalšími vzácnými rostlinami. V lesních porostech se často zdržuje prase divoké a jelen evropský.

V přírodní rezervaci U Vrby severovýchodně od Ždánic v blízkosti trasy naučné stezky převládají společenstva karpatských bučin s ostřicí chlupatou, místy se však vyskytují i duby, habry, lípy a babyky.

K typickým druhům rostlin patří kyčelnice cibulkonosná, hvězdnatec čemeřicovitý, svízel Schultésův a svízel vonný. Z ptáků je významný výskyt holuba hřivnáče, datla černého, kalouse ušatého, krkavce velkého, žluvy hajní.

Motýla přástevníka kostivalového, denní druh pozdního léta, můžeme vidět v lokalitách Lovčický potok a Jordánek u Lovčic.

Další obsah